§3 Третій закон Ньютона

 

Усяка дія тіла один на одного  носить характер взаємодії: якщо тіло 1 діє на тіло 2 із силою F21, те й тіло 2 діє на тіло 1 із силою F12.

ІІІ закон Ньютона: сили, з якими діють один на одного взаємодіючі тіла рівні по величині й протилежні по напрямкові.(сила дії дорівнює силі протидії)

       


ІІІ закон Ньютона слушний не завжди. Він строго виконується у випадку контактних взаємодій, а також при взаємодії, що перебувають на деякій відстані друг від друга тел у стані спокою.

      З ІІІ закону Ньютона випливає, що в будь-якій механічній системі геометрична сума всіх внутрішніх сил рівна 0

 

 

     ІV. Закон всесвітнього тяжіння: Два точкові тіла притягаються друг до друга через простір із силою, прямо пропорційно їх інертним масам і обернено пропорційної квадрату відстані між ними

 

                                    γ=6,672

 


    γ - гравітаційна постійна (чисельно рівна силі взаємного тяжіння 2-х матеріальних точок одиничної маси, що перебувають на відстані 1 м).

 

§4 Закон збереження імпульсу

 

      Розглянемо систему, що складається з n матеріальних точок, взаємодіючих між собою.


 

Сили взаємодії між тілами, що утворюють систему, позначимо fk. Взаємодія зовнішніх сил з боку тіл, що не входять у дану систему, на і-тое тіло системи позначимо Fi.

      Запишемо  ІІ закон Ньютона стосовно до всіх тіл, що утворюють систему:

 

по III закону Ньютона

 

  

     Векторна сума імпульсів усіх тіл, що утворюють дану систему називається результуючим імпульсом системи.

      Якщо зовнішні сили не діють на тіла системи (немає взаємодіє між тілами, що входять до системи і зовнішними тілами), або дія зовнішних сил скомпенсована, то система називаєтся замкненою або ізолюваною.

     В цьому випадку

 

 

     Закон збереження імпульсу:

геометрична (векторна) сума імпульсів замкненої системи залишається постійної із часом при будь-яких взаємодіях усередині системи

З. С. И.         


т. т. у результаті взаємодії між тілами системи імпульси окремих тіл можуть змінюватися як по величині, так і по напрямкові, але в таких рамках, що векторна сума імпульсів усіх тіл, що утворюють дану систему залишається величиною постійної.

Приклад 1: абсолютно пружний удар

 

З.З.І:  .      

 

Проекція на вісь x:

Приклад 2: Пружний удар кулі про нерухому стінку

 

 

                                                                                                                                          

 

 

                                                                      

До списку лекцій

Головна